Ďakujeme, že nakupujete u nás. Tím Derma-shop.sk
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 9-17 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

Naši partneri
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I.Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: NEVIO s.r.o.
Sídlo: Pavlovičovo námestie 7745/38, Prešov 080 01, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 42940/P
IČO: 54 114 179 
DIČ: 2121572222
Bankový účet: SK92 8330 0000 0027 0207 8549

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

1.1.Kontakt a adresa predávajúceho je:

NEVIO s.r.o., Pavlovičovo námestie 7745/38,  Prešov 080 01, Slovenská republika
Email: info@lederma.sk
Tel.č.: + 421 944 243 353

1.2.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a predávajúcim.

2.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.

2.1.Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

3.Produkty sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

4.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

5.Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom lederma.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).

6.Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
Slovenská republika
Kontakt:
tel. č.: 051/749 89 32
e-mail: po@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

7. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie spotrebiteľ môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúča spotrebiteľom, aby sťažností a podnety predávajúcemu adresovali na emailovú adresu predávajúceho: info@lederma.sk Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení predávajúci informuje spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.

 

 1. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy
 2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho. Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Zadaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.) Postup, ako vybrať požadovaný tovar a ako zrealizovať objednávku nájdete na stránke Ako nakupovať.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých, formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu, príp. ďalšie poplatky si kupujúci môže overiť na stránke Dodacie podmienky. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru vrátane dopravy a všetkých prípadných poplatkov.
 5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 6. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

 

III. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru

1.Produkt označený ako skladom predávajúci expeduje do 24 hodín maximálne do dvoch pracovných dní odo dňa uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. V prípade ak si kupujúci zvolil ako spôsob platby, platbu vopred na účet predávajúceho, produkt predávajúci expeduje do 24hodín, maximálne do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade ak z označenia produktu vyplýva, že produkt nie je na sklade predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie produktu, predávajúci sa zaväzuje dodať produkt najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim. V prípade ak je zvolený spôsob platby vopred na bankový účet predávajúceho a z označenia produktu vyplýva, že produkt nie je na sklade predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie produktu, predávajúci sa zaväzuje dodať produkt najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

Objednávky prijaté počas víkendov a sviatkov sú potvrdzované vždy nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade o nepracovné dni predlžuje

 

1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

2.Ak predávajúci nemôže kupujúcemu z objektívnych dôvodov objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt a všetky ďalšie platby, ktoré v súvislosti s kúpou poukázala kupujúci na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

2.1.Predávajúci v zmysle čl.III, bod 2., vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu rovnakou formou akou platil Kupujúci. Zmena formy vrátenia kúpnej ceny je možná len so súhlasom Kupujúceho.

3.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

4.Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

5.Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

6.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke a len v prípade ak stým kupujúci súhlasí.

 

 1. Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby.

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

 1. a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 2. b) dodania veci v poškodenom obale alebo,
 3. c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.3.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť riadne dodaný tovar, alebo službu riadne a včas.

 

 1. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

1.Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. V bod 2.1. a nasl., týchto VOP, pričom ceny za uvedené formy dopráv sú uvedené v čl. V bod 2.2. a nasl., týchto VOP.

 1. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov.

Spôsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovom formulári, t.j. pred odoslaním objednávky.

2.1. Formy Dopravy:

 1. a) odoslaním kuriérskou službou na adresu
 2. b)        odber na výdajnom mieste Zásielkovňa,
 3. b)        osobným odberom – Dermatovenerologická ambulancia a Štúdio lekárskej kozmetiky LEDERMA, Poliklinika Levočská 18, 08001 Prešov , 2. poschodie posledné dvere vľavo

 

2.2.Ceny za Dopravu:

Dobierka – platba pri prevzatí (Kuriérska spoločnosť, Zásielkovňa, platba v hotovosti alebo platobnou kartou) ..... 0,99 €

Online platba platobnou kartou ..... ZADARMO

Bankový prevod ..... ZADARMO

Apple Pay ..... ZADARMO

Google Pay ..... ZADARMO

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Spotrebiteľ (kupujúci) podľa ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou NEVIO s.r.o. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to prostredníctvom formulára oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy /viď formuláre/. Vyplňte a zašlite tento formulár spolu s tovarom len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Odporúčame doložiť aj doklad o zakúpení tovaru. Ak sa spotrebiteľ (kupujúci) rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, tak je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy nepoškodený tovar, bez známok používania a opotrebovania, v pôvodnom (originálnom) balení, zaslať späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa (kupujúceho) o odstúpení od kúpnej zmluvy, nie však pred tým ako mu je vrátený tovar doručený, vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) dodatočné náklady, ak si kupujúci (spotrebiteľ) výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci (spotrebiteľ) a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky vyššie uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci (spotrebiteľ) pri svojej platbe za tovar. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho (spotrebiteľa) dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu (spotrebiteľovi) nebudú zo strany predávajúceho účtované žiadne ďalšie poplatky. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ) len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

 

Balík nám prosím zašlite na adresu:

LEDERMA  s.r.o.

Poliklinika Levočská 18

080 01 Prešov

Slovenská republika.

 • Tovar v prípade vrátenia alebo reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Nezasielajte ho formou dobierky, pretože nebude z našej strany prevzatá.
 • V prípade výmeny tovaru za iný nás prosím kontaktujte e-mailom na info@lederma.sk

 

VII. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že sa kupujúci (spotrebiteľ) domnieva, že ho predávajúci poškodil pri plnení jeho záväzkov z uzavretej kúpnej zmluvy a/alebo predávajúci nesplnil riadne a včas niektorú jeho zmluvnú resp. zákonnú povinnosť (t.j. predávajúci dodal tovar s vadami), má kupujúci (spotrebiteľ) možnosť, podľa ust. § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa, uplatniť jeho práva zo zodpovednosti za vady zaslaním reklamácie vád tovaru priamo predávajúcemu (viď. link na reklamačný formulár nižšie) a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu predávajúceho : info@lederma.sk.

Reklamačný formulár

V prípade nespokojnosti kupujúceho (spotrebiteľa) s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu predávajúceho: info@lederma.sk

Ak predávajúci na vyššie uvedenú žiadosť kupujúceho (spotrebiteľa) o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, tak kupujúci (spotrebiteľ) má právo, podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, na alternatívne riešenie tohto jeho spotrebiteľského sporu s predávajúcim.

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (t.j. subjektom príslušným na rozhodnutie v takomto spore) je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnené právnické osoby zapísané v Zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, viď. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/.

Predávajúci (spotrebiteľ) iniciuje alternatívne riešenie jeho spotrebiteľského sporu s predávajúcim podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ďalej len „návrh“).

Návrh možno podať na jeden z vyššie uvedených subjektov a to v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci (spotrebiteľ) využiť formulár, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a každého subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Formulár pre podanie návrhu dostupný na stiahnutie na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie : https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Kupujúci (spotrebiteľ) s bydliskom v Európskej únii môže podať návrh týkajúci sa predávajúceho so sídlom v Európskej únii aj prostredníctvom Európskej platformy mimosúdneho riešenia sporov online (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

V prípade spotrebiteľského sporu s predávajúcim, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, má kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho spotrebiteľského sporu.

Internetová stránka Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike: https://esc-sr.sk/

Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, môže návrh odmietnuť predovšetkým, ak

 1. spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
 2. i/ doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho (spotrebiteľa) o nápravu alebo
 3. ii/ márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci (spotrebiteľ) odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 4. sa kupujúci (spotrebiteľ) pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
 5. vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
 6. sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a kupujúci (spotrebiteľ) bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 7. je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného ú

Dohoda strán sporu, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu príslušných subjektom, je pre predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľa) záväzná; možnosť predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľa) obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľského sporu si každá strana sporu znáša sama.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty – Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho od…

 

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Tovar si môžete osobne vyzdvihnúť na adrese:

Levočská 18, 08001 Prešov
Budova Polikliniky Levočská 18,
Dermatovenerologická ambulancia a Štúdio lekárskej kozmetiky  –  2. poschodie posledné dvere vľavo

Internetový obchod prevádzkuje spoločnosť:

NEVIO s.r.o.
Pavlovičovo námestie 7745/38
08001 Prešov

IČO: 54 114 179
DIČ: 2121572222
NIE SME PLATCAMI DPH
E-mail: info@lederma.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42940/P
 
Kontakty
(Po-Pia, 9-17 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk